Woda i wentylacja

Ważne informacje dotyczące wody, kondensacji i wentylacji 

VMZINC a woda

Obecność wody wewnątrz struktury dachu i pokrycia z metalu przyspiesza prędkość korozji i tym samym zmniejsza znacznie żywotność obiektu. Jako metal nieżelazny stop tytan-cynku wchodzi w reakcje z głównymi składnikami atmosfery, takimi jak H2O (para wodna), SO2 (dwutlenek siarki), NaCl (sól morska) i CO2 (dwutlenek węgla).

Pierwszą reakcją stopu tytan-cynku w obecności tlenu i wody jest wytworzenie się wodorotlenku cynku Zn(OH)2, który w obecności dostatecznego stężenia CO2, pochodzącego z powietrza, pozwala na utworzenie ochronnej warstwy patyny, czyli hydroksywęglanu cynku.

Tak więc ważne jest, aby powierzchnie blachy VMZINC były wentylowane w sposób zapewniający dostęp CO2 w dostatecznej ilości. Tak, aby umożliwić wytworzenie się ochronnej patyny. Uwaga ta dotyczy głównie strony spodniej blachy VMZINC.

ZINC PLUS to blacha cynkowo-tytanowa VMZINC zabezpieczona specjalną powłoką od strony spodniej. Znajduje ona zastosowanie w sytuacjach, gdy nie można zapewnić właściwej wentylacji pokrycia od dołu (co uniemożliwia wytworzenie się patyny) oraz gdy zastosowano podłoże z płyt drewnopochodnych lub drewniane, zabezpieczone impregnatami reagującymi niekorzystnie ze stopem cynkowo-tytanowym.

Czynniki mogące przyczynić się do pojawienia się wody po stronie spodniej blachy cynkowo-tytanowej:

  • niekontrolowane zjawisko kondensacji pary wodnej;
  • nie zapewnienie odpowiedniej szczelności połączeń.

W/w czynniki są często efektem wadliwego i niedokładnego wykonania pokrycia.

Zjawisko kondensacji

Zjawisko kondensacji pojawia się, gdy:

występuje różnica w temperaturze metali (tzw. promieniowanie szczątkowe);

występuje różnica temperatury powietrza w cyklu dzień / noc (tzw. rosa naturalna);

występuje migracja pary wodnej przez warstwy materiałów tworzących przegrodę zewnętrzną budynku, od strefy cieplejszej do zimniejszej.

Kondensacja noc/dzień

Woda skraplająca się na spodniej powierzchni pokrycia może penetrować w niższe warstwy przegrody, doprowadzając do ich trwałego zawilgocenia (chodzi szczególnie o izolację termiczną). Uwzględnienie powyższego zjawiska jest konieczne przy projektowaniu układu warstw przegród budowlanych.

Wartość temperatury rosy jest zależna od przewodności cieplnej materiałów, z których składa się przegroda oraz ich odporności na przenikanie pary wodnej. Zastosowanie membran pełniących funkcję paroizolacji i uszczelnienia, pozwala ograniczyć przenikanie pary ze strefy cieplejszej do zimniejszej. Niestety w większości przypadków przy nieprzestrzeganiu zasad układania izolacji (stosowanie zbyt małych zakładów, dziurawienie membrany elementami mocującymi), skuteczność działania membrany jest ograniczana.

Układ warstw w projektowanej przegrodzie powinien uniemożliwić wystąpienie kondensacji na wewnętrznej powierzchni ściany, nawet w warunkach minimalnej krotności wymian powietrza.

Dodatkowo montaż zawilgoconych płyt izolacji termicznej (z powodu złych warunków magazynowania lub niewłaściwego zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi w trakcie budowy) może prowadzić do zwiększenia wilgotności wewnątrz przegrody.

Szczelność pokrycia

Wpływ deszczu i wiatru

Deszcz i wiatr są tymi czynnikami atmosferycznymi, które narzucają zastosowanie odpowiedniego systemu krycia, w zależności od typu przegrody (dach lub elewacja).

Przy wykonywaniu pokryć dachowych należy zwrócić szczególną uwagę na:

  • Prawidłowość doboru metod łączenia elementów tworzących pokrycie dachu.
  • Jakość wykonania obróbek wszystkich elementów wystających ponad pokrycie dachu (kominy, okna połaciowe, attyki itp.
  • Staranność wykonania systemów odprowadzania wody.

Przy wykonywaniu pokryć elewacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na:

  • Zapewnienie szczelności połączeń, aczkolwiek drobne infiltracje wody są tolerowane, jeżeli po wewnętrznej stronie okładziny woda ma możliwość ściekania bez kontaktu z warstwą ocieplenia.
  • Zwiększone rygory szczelności w przypadku stosowania na ścianach kurtynowych, które muszą spełniać maksymalne wymagania pod względem nieprzepuszczalności powietrza i wody.

Obciążenia śniegiem

Nagromadzenie śniegu na pokryciu dachowym jest czynnikiem negatywnie wpływającym na szczelność tego pokrycia. Na ten problem należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku, gdy istnieje możliwość zalegania śniegu przez okres co najmniej trzech tygodni.

Powtarzające się cykle zamarzania i topnienia są powodem zamiany śniegu w lód, co prowadzi do:

  • wzrostu gęstości śniegu,
  • wzrostu ciśnienia hydrostatycznego wody w przekształconym śniegu, pogarszając w ten sposób szczelność pokrycia (możliwość infiltracji poprzez materiał, zwiększenie kapilarności na łączeniach).

Wilgotność i wentylacja

Poziom wilgotności wewnętrznej w pomieszczeniach jest najczęściej regulowany pracą urządzeń grzewczych i wentylacyjnych, zastosowanych w oparciu o projekt wentylacji, klimatyzacji i c.o. Ich dobór i parametry robocze są uzależnione od charakteru pomieszczeń.

Pokrycie dachu VMZINC - system wentylowany

System wentylowany jest tradycyjną metodą wykonywania pokrycia z blach tytanowo-cynkowych VMZINC. Polega on na układaniu blach na deskowaniu, ze szczelinami pomiędzy deskami, nie większymi niż 5 mm.

W tym wariancie pokrycia wilgotność spowodowana infiltracjami i kondensacją jest usuwana poprzez zapewnienie właściwej cyrkulacji powietrza w warstwie wentylacyjnej. Minimalna grubość warstwy wentylacyjnej, którą należy zastosować, zależy od powierzchni przegrody i wilgotności w pomieszczeniu.

Ponadto należy zwrócić uwagę na prawidłowe wyliczenie powierzchni wlotów i wylotów powietrza do przestrzeni wentylacyjnej.

Pokrycie dachu VMZINC - system niewentylowany

Gdy w konstrukcji dachu bezpośrednio pod blachą nie występuje pustka powietrzna, to dolna płaszczyzna stopu tytanowo-cynkowego nie jest w stanie prawidłowo spatynować. W powyższej sytuacji należy zastosować materiał ZINC PLUS, który jest dostępny w kilku aspektach powierzchni: naturalna blacha VMZINC, QUARTZ-ZINC,  ANTHRA-ZINC, PIGMENTO oraz AZENGAR. 

Prawidłowa wentylacja zapewnia usunięcie zawilgocenia, a lite drewno dodatkowo pełni rolę regulatora wilgotności powietrza w przegrodzie. VMZINC zaleca wykonanie otworów wejściowych i wyjściowych w postaci liniowych szczelin o szerokości minimalnej równej 1 cm.

Wpływ wiatru, odporność na przenikanie pary wodnej oraz rozkład ciśnień, wynikający z wielkości otworów wentylacyjnych są czynnikami, które należy zawsze uwzględniać przy projektowaniu wentylacji przegrody.

Pokrycie dachu VMZINC - system z paroizolacją

Zastosowanie pustki powietrznej bezpośrednio pod pokryciem, umożliwia powstanie ochronnej patyny na dolnej powierzchni blachy. W przypadku, gdy konstrukcja podłoża uniemożliwia zapewnienie odpowiedniej wentylacji należy zastosować membranę separacyjną DELTA VMZINC.


Kolejne zagadnienia

Zasady

Normy i zasady dotyczące obciążeń

Zalecane podłoża dla pokryć VMZINC

Dozwolone połączenia cynku z innymi materiałami

Podstawowe zasady

Ważne wskazówki dotyczące projektowania pokrycia dachowego, okładziny elewacyjnej lub odwodnienia dachu z VMZINC