Zasady projektowania pokrycia dachu

Przy projektowaniu pokryć z blachy cynkowo–tytanowej należy uwzględnić następujące obciążenia:

 • Ciężar własny konstrukcji.
 • Ciężar własny przyjętego systemu VMZINC.
 • Obciążenia zmienne: użytkowe, wiatr, śnieg.
 • Obciążenia przypadkowe: niestety o bardzo znamiennych skutkach, ale o wyjątkowym charakterze i nieprzewidywalne w oczekiwanym okresie żywotności obiektu.

Dział ten omawia warunki atmosferyczne, na działania których narażone są systemy VMZINC, używane jako materiał pokryciowy na elewacjach i dachach. Zróżnicowanie stref klimatycznych powoduje konieczność użycia systemu o odpowiednich parametrach. VMZINC wychodząc naprzeciw oczekiwaniom projektantów i inwestorów, zapewnia w swojej ofercie rozwiązania dla każdego przypadku.

Ograniczenia spowodowane działaniem wiatru

Na projektancie-konstruktorze spoczywa obowiązek uwzględnienia w obliczeniach obciążeń spowodowanych wiatrem, w oparciu o obowiązującą normę. (PN-77/B-02011) ze zmianą do Polskiej Normy PN-B-02011:1997/Az1 VII 2009.

Norma powyższa określa:

 • Zasady uwzględniania obciążenia wiatrem biorące pod uwagę: prędkości wiatru (zgodnie ze strefami obciążenia wiatrem), ciśnienia prędkości wiatru, współczynniki działania porywów wiatru.
 • Metody obliczeniowe służące do ustalenia oddziaływania wiatru na projektowany obiekt, uwzględniające jego wysokość oraz formę. W obliczeniach należy przyjmować odpowiednie wartości współczynników aerodynamicznych oraz ekspozycji, a także inne oddziaływania dynamiczne dla obiektów o skomplikowanych kształtach i małej masie (np. galopowanie, łopotanie, trzepotanie). Obciążenia spowodowane wiatrem należy porównać z wartościami parametrów systemów VMZINC. Wartość wywołanych działaniem wiatru obciążeń na projektowany obiekt powinna być niższa od dopuszczalnych parametrów przyjętego systemu VMZINC. Wiatr wywiera normalne obciążenia na pokrycie zewnętrzne budynku poprzez ciśnienie lub podciśnienie.


Ograniczenia spowodowane działaniem śniegu

Na projektancie-konstruktorze spoczywa obowiązek uwzględnienia w obliczeniach obciążeń spowodowanych śniegiem, w oparciu o obowiązującą normę (PN-80/B-02010) ze zmianą do Polskiej Normy PN-80/B-02010/Az1 z X.2006.

Norma powyższa określa:

 • Zasady uwzględniania obciążenia śniegiem biorące pod uwagę: obciążenia charakterystyczne dachu, zwiększenie wartości obciążenia charakterystycznego oraz podział kraju na strefy obciążenia śniegiem.
 • Metody obliczeniowe służące do ustalenia oddziaływania śniegu na projektowany obiekt, uwzględniające jego wysokość oraz formę. W obliczeniach należy przyjmować odpowiednie wartości współczynników obciążenia śniegiem gruntu oraz kształtu dachu, a także uwzględniać grubość charakterystyczną pokrywy śnieżnej.

Obecność śniegu wywiera następujące skutki na pokrycia z blachy cynkowo-tytanowej:

 • Zaleganie pokrywy śnieżnej na pokryciu dachu przez okres przekraczający trzy tygodnie, ogranicza dostęp CO2 i uniemożliwia tworzenie się patyny.
 • Powtarzające się cykle zamarzania i topnienia zwiększają ciśnienie hydrostatyczne wewnątrz pokrywy śnieżnej. W rejonach, gdzie pokrywa śnieżna zalega na pokryciu przez długie okresy, zjawisko opisane wyżej narzuca zastosowanie dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej w warstwach przegrody.
 • Powstające obciążenia pionowe od pokrywy śnieżnej, w zależności od kąta nachylenia połaci, rozkładają się na siły działające prostopadle i równolegle do płaszczyzny pokrycia dachu.
 • Dla systemów VMZINC wykonanych na podłożu ciągłym, obciążenia prostopadłe są przenoszone bezpośrednio na podłoże (stąd konieczność poprawnego określenia przekrojów deskowania lub płyt), poprzez układ klipsów stałych VMZINC. Ilość klipsów oraz ich rozmieszczenie są zależne od sił oddziaływujących na pokrycie.
 • Dla samonośnych  systemów VMZINC oba typy obciążeń prostopadłe i równoległe do połaci, muszą być porównane z parametrami wymienionymi na kartach technicznych i w poradnikach użytkownika systemów VMZINC.

Zalecane jest zapoznanie się ze strefami intensywności opadów śnieżnych w Polsce (PN 80/B-02010-1).

Kolejne zagadnienia

Woda i wentylacja

Ważne informacje dotyczące wody, kondensacji i wentylacji

Zalecane podłoża dla pokryć VMZINC

Dozwolone połączenia cynku z innymi materiałami

Podstawowe zasady

Ważne wskazówki dotyczące planowania pokrycia dachowego, okładziny elewacyjnej lub odwodnienia dachu z VMZINC