Informacja prawna

Informacja prawna

Editor

VM Building Solutions SAS

Tour Altais

3 place Aimé Césaire

93100 Montreuil

Email: info@vmbuildingsolutions.com

Hosting

Action Web

15, rue de Fontenay, 92140 Clamart, France

Tel : +33 (0)141 906 100 - http://www.actionweb.fr/

Intellectual property rights

All contents of this site, texts, photos, logos, technical drawings, are protected by intellectual and industrial rights laws. The reproduction of any document published on the site is authorised only when it is to be used exclusively for personal and private information. Any reproduction and any use of copies made for other purposes are strictly forbidden.

Credits

Photos, illustrations : VM Building Solutions

Technical details done by technical department : VM Building Solutions

Use of VM Building Solutions trademarks

Verbal and visuals trademarks (logos, figuratives marks) VM Building Solutions® / VMZINC® / QUARTZ-ZINC® / ANTHRA-ZINC® / PIGMENTO® / ADEKA® / PRO-ZINC® / MOZAIK® / AZENGAR® / INTEGRA® are protected. Their use without any written authorization from VM Building Solutions for any purpose (especially for commercial purposes) is forbidden at the risk of criminal and civil proceedings. For any use, please contact us (info@vmbuildingsolutions.com)

Content of the website

The contents of this site are for information only. VM Building Solutions cannot be held accountable for any damages incurred through correct or incorrect use or interpretation of the information in this site.

This information can be corrected or updated at any time at our discretion. We cannot be held accountable for any consequences that might be related to lack of knowledge of these corrections or updates.

This site provides links to partner sites. We are not accountable for the contents of these sites nor do we vouch for their contents. We do not guarantee that these sites respect intellectual or industrial property rights held by third parties.

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

O nas

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności określa sposób przetwarzania danych osobowych przez spółkę VM Building Solutions, zarejestrowaną pod numerem BTW BE0631.891.256, której siedziba znajduje się pod adresem: 1800 Vilvoorde, Havendoklaan 12B. VM Building Solutions należy do grupy Fedrus International, tj. spółki zarejestrowanej pod numerem BTW BE0630.779.617, mającej siedzibę pod adresem: Schoonmansveld 48, 2870 Puurs, której adres kontaktowy to: info@fedrusinternational.com.

Spółka VM Building Solutions oraz grupa Fedrus International (dalej jako „Spółka”) podejmują działania na rzecz ochrony poufności danych osobowych. Zgodnie z właściwym ustawodawstwem w zakresie ochrony danych, w szczególności zaś z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Rozporządzenie (UE) 2016/679) (dalej jako „RODO”), Spółka jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych. Nasze Oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, w szczególności dane osób, które korzystają z naszej witryny internetowej oraz które kontaktują się z nami pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, telefonicznie lub w jakikolwiek inny sposób, prosząc o próbki lub np. składając zamówienie. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych, prosimy o kontakt.

Jakie dane przetwarzamy?

W witrynie internetowej zbieramy tylko takie dane osobowe dotyczące Użytkowników, które są niezbędne do udzielenia odpowiedzi na ich pytania. Możemy również wykorzystywać je w celu przesłania aktualizacji co do kwestii technicznych lub produktów, a także w celu poinformowania o wydarzeniach branżowych. Mogą to być następujące dane osobowe:

 • stanowisko, imię i nazwisko Użytkownika,
 • jego służbowy adres poczty elektronicznej (w niektórych przypadkach – zwłaszcza jeśli chodzi o właścicieli, o osoby, które same budują itp. może to być prywatny adres elektroniczny, o ile Użytkownik zechce go nam podać)
 • zawód Użytkownika,
 • dane kontaktowe oraz preferencje w zakresie marketingu,
 • Nie przechowujemy danych osobowych innych niż informacje wymienione powyżej.

Kiedy Użytkownik składa zamówienie w naszej firmie lub odbywa szkolenie, możemy przetwarzać następujące dane:

 • dane osobowe lub informacje o firmie,
 • dane kontaktowe,
 • informacje finansowe, np. rachunek bankowy, operacje i faktury,
 • historia zamówień,
 • zawód lub wykształcenie/odbyte szkolenia,
 • dane kontaktowe oraz preferencje marketingowe,
 • dane głównego dystrybutora,

W jakim celu przetwarzamy dane?

W naszej witrynie internetowej prosimy Użytkowników o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kiedy wypełniają oni formularz do pobierania i/lub proszą o informacje techniczne, rysunki techniczne, dokumenty, próbki itp. Prosimy również Użytkowników o zgodę przed dodaniem ich do listy mailingowej. Możemy przetwarzać dane osobowe, aby przekazywać Użytkownikom ewentualne informacje techniczne o produktach, dokumentach i case study.

Czasem organizujemy regionalne wydarzenia o charakterze architektonicznym lub szkolenia, w których będą brać udział Użytkownicy. Wykorzystujemy wówczas ich adres elektroniczny, by zaprosić ich na dane wydarzenie. Mailingi o charakterze handlowym, newslettery oraz zaproszenia na wydarzenia mogą być rozsyłane i przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę lub – w przypadku obecnych klientów – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Może również zdecydować w dowolnym momencie, że nie chce więcej otrzymywać naszych wiadomości, korzystając w tym celu z prawa do anulowania subskrypcji przy okazji wysłanej wiadomości lub kontaktując się z nami na adres: info@vmbuildingsolutions.com.

Możemy również wykorzystywać te informacje w celu sporządzania statystyk dotyczących odwiedzin w naszej witrynie, które prowadzimy w celu poprawy jej treści odpowiednio do profilu Użytkownika.

Spółka nie wykorzystuje danych osobowych Użytkowników w celu wysyłania newsletterów, dokumentów lub innych informacji o charakterze reklamowym pocztą tradycyjną, o ile Użytkownik specjalnie ich nie zamówił. Nie wykorzystujemy również danych osobowych Użytkowników do prowadzenia kampanii marketingowych przez telefon. Wszelki kontakt telefoniczny jest związany z określonym projektem, prośbą o informacje techniczne, szkoleniem w ramach ustawicznego kształcenia zawodowego, ewentualnie aktualizacją dotyczącą kwestii technicznych lub samego produktu. Z naszymi Użytkownikami kontaktujemy się głównie drogą mailową. Jeśli Użytkownik nie chce, by Spółka się z nim kontaktowała, może się WYPISAĆ tutaj lub na naszej stronie internetowej: https://www.vmzinc.be/nl/juridische-info.html

Przekazywanie danych osobowych


Dane osobowe, które przechowujemy, mogą być przekazywane w obrębie Spółki jedynie w celu użycia narzędzi służących do zarządzania bazą danych grupy. Aktualizacje produktów lub zaproszenia na wydarzenia architektoniczne są przeprowadzane z platformy zlokalizowanej we Francji. Jest to jedyny powód, dla którego te dane mogą być przekazywane, przy czym będą one ciągle przechowywane przez spółkę.

Dane Użytkowników nie będą wymieniane, odsprzedawane, wynajmowane lub przekazywane osobom trzecim – wyjątkiem są tu niektórzy administratorzy, którzy zostali starannie dobrani w obrębie firmy, a którzy mogą nas wspierać w wykonywanych czynnościach, zwłaszcza jeśli chodzi o sklep online, naszą platformę TIC, przetwarzanie płatności, księgowość, program podający informacje oraz usługę przechowywania w chmurze.

W rzadkich przypadkach Spółka może ujawniać dane osobowe wskutek postanowienia sądu lub w celu podporządkowania się bezwzględnie obowiązującym przepisom o charakterze ustawodawczym i wykonawczym. Spółka zrobi wszystko co – racjonalnie rzecz biorąc – jest możliwe w celu poinformowania Użytkowników z wyprzedzeniem o tym fakcie, chyba że przepisy nałożą tu na nią pewne ograniczenia.

Okres przechowywania

Dane z formularzy wypełnionych w naszej witrynie będą przechowywane maksymalnie przez okres 24 miesięcy, chyba że stosunki handlowe między Użytkownikiem a Spółką ustaną, lub Użytkownik zdecyduje się skorzystać z prawa do anulowania subskrypcji.

Dane osobowe są przechowywane przez Spółkę i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu tego przetwarzania, spełnienia wymogów prawnych oraz stosunków umownych między Spółką a konkretną osobą.

Środki bezpieczeństwa

Spółka wypracowała środki bezpieczeństwa, które zostały dostosowane na poziomie technologicznym i organizacyjnym w taki sposób, by zapobiegały zniszczeniu, utracie, sfałszowaniu, zmianie, nieupoważnionemu dostępowi lub omyłkowemu ujawnieniu tych danych osobom trzecim, jak również wszelkim innym niedozwolonym przypadkom przetwarzania tych danych osobowych.

W żadnym razie nie można dochodzić odpowiedzialności Spółki z tytułu jakiejkolwiek utraty, bezpośrednio lub pośrednio wynikającej z nieprawidłowego lub bezprawnego wykorzystania danych Użytkowników przez osobę trzecią.

Użytkownicy powinni nieustannie przestrzegać instrukcji w zakresie bezpieczeństwa, zwłaszcza uniemożliwiając jakikolwiek nieuprawniony dostęp do ich loginu oraz hasła. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za fakt używania witryny internetowej na jego komputerze, jego adresu IP oraz danych identyfikacyjnych i ich poufności.

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dotyczą dane

Na mocy RODO Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organów zajmujących się ochroną prywatności, jeśli uzna, że Spółka, przetwarzając jego dane, naruszyła przepisy RODO.

1. Prawo dostępu

 • Poszczególne osoby mają prawo uzyskać dostęp do ich danych osobowych (powszechnie nazywa się je prawem dostępu przysługującym osobie, której dane dotyczą).
 • Osoby, których dotyczą dane, mogą skierować wniosek o dostęp w formie pisemnej lub ustnej.
 • Firmy mają miesiąc na udzielenie odpowiedzi na taki wniosek.
 • W większości przypadków firmy nie mogą fakturować kosztów przetwarzania wniosku.

2. Prawo do sprostowania danych

 • Dla osoby, której dotyczą dane, RODO przewiduje prawo do sprostowania danych na jej temat, które są niewłaściwe, oraz do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 • Osoba, której dotyczą dane, może złożyć wniosek o sprostowanie w formie pisemnej lub ustnej.
 • Spółka ma miesiąc kalendarzowy na udzielenie odpowiedzi na wniosek.

3. Prawo do usunięcia danych

 • Dla osoby, której dotyczą dane, RODO przewiduje prawo do tego, by jej dane osobowe zostały usunięte.
 • To prawo do usunięcia danych nazywane jest również prawem do „bycia zapomnianym”.
 • Osoba, której dotyczą dane, może zażądać ich usunięcia w formie pisemnej lub ustnej.
 • Spółka ma miesiąc na udzielenie odpowiedzi na wniosek.
 • To prawo nie jest jednak prawem bezwzględnie obowiązującym – stosuje się je tylko w niektórych okolicznościach.
 • To prawo nie jest też jedynym środkiem wykorzystywanym przez RODO, by wystąpić o zbadanie, czy dane osobowe powinny zostać usunięte.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

 • Osoba, której dotyczą dane, może uzyskać ograniczenie przetwarzania lub usunięcie danych osobowych.
 • To prawo nie jest jednak prawem bezwzględnie obowiązującym – stosuje się je tylko w niektórych okolicznościach.
 • Kiedy przetwarzanie zostało ograniczone, dane osobowe mogą być przechowywane, ale nie mogą być wykorzystywane.
 • Osoba, której dotyczą dane, może zażądać ograniczenia przetwarzania w formie pisemnej lub ustnej.
 • Firma ma miesiąc kalendarzowy na udzielenie odpowiedzi na wniosek.
 • To prawo jest ściśle związane z prawem do sprostowania (artykuł 16) oraz prawem do sprzeciwu (artykuł 21).

5. Prawo do sprzeciwu

 • RODO przewiduje, że osoba, której dotyczą dane, ma prawo w pewnych okolicznościach sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych.
 • Osoby, których dotyczą dane, mają bezwzględne prawo sprzeciwienia się wykorzystywaniu ich danych w celu bezpośredniego marketingu.
 • W innych okolicznościach, w których stosuje się prawo do sprzeciwu, Spółka może kontynuować przetwarzanie, jeśli jest ona w stanie wykazać, że istnieje ważna postawa do tego przetwarzania.
 • Spółka powinna poinformować osoby, których dotyczą dane, o ich prawie do sprzeciwu.
 • Osoba, której dotyczą dane, może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania w formie pisemnej lub ustnej.
 • Spółka ma miesiąc na udzielenie odpowiedzi na sprzeciw..

6. Prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowaniem

RODO wprowadziło przepisy dotyczące następujących kwestii:

 • zautomatyzowanie podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach (decyzja oparta wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu bez ludzkiej interwencji) oraz
 • profilowanie (zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, którego celem jest ocena pewnych kryteriów dotyczących osoby fizycznej). Profilowanie może być częścią procesu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 • RODO stosuje się również do wszystkich spraw związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji oraz profilowaniem.
 • Artykuł 22 RODO przewiduje dodatkowe zasady, mające chronić osobę, której dotyczą dane, jeśli Spółka podejmuje decyzję opartą wyłącznie na przetwarzaniu zautomatyzowanym, która wywołuje dla tej osoby skutki prawne lub ma na nią znaczący wpływ.
 • Spółka może podejmować ten rodzaj decyzji, wyłącznie gdy taka decyzja
 • jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy, lub
 • jest dozwolona przez prawo unijne lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych, lub
 • opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dotyczą dane.

Użytkownik może zażądać dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez Spółkę w następujący sposób:

Telefonicznie:         +33 (0)1 49 72 41 41

Mailowo:               info@vmbuildingsolutions.com

Listownie:                 VM Building Solutions SAS Tour Altais, 3 place Aimé Césaire, 93100 Montreuil

Spółka ma obowiązek podania tych informacji w terminie jednego miesiąca. 

Zmiany

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności może być zmieniane. W celu zapoznania się ze zmianami zalecamy regularne czytanie tego Oświadczenia.

Ostatnia aktualizacja: 01.10.2019 

Zastrzeżenie dotyczące dokumentów VMZINC