Politika VMZINC v oblasti životního prostředí

Hlavní cíle v oblasti životního prostředí

Skupina VMZINC

Skupina VMZINC řadí udržitelný rozvoj na čelné místo své strategie růstu a inovací. Vypracovali jsme vlastní skupinovou politiku udržitelného rozvoje a stanovujeme si kvantifikovatelné cíle pro zlepšování jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (QSE), tedy cíle společenského a ekonomického výkonu skupiny. Cíle jsou stanoveny pro všechny obchodní jednotky (tzv. Business Units, BU), včetně jednotky Stavební výrobky (Building Products). Výsledky skupiny VMZINC v oblasti udržitelného vývoje jsou každoročně publikovány ve výroční zprávě.

Cíle z oblasti životního prostředí – VMZINC - 2006-2010
Cíl 1

Snížení emisí ve všech kovozpracujících průmyslových areálech

Cíl 2

Zavedení manažerského systému pro oblast životního prostředí (ISO 14001)

Cíl 3

Vyhodnocení rizik pro životní prostředí vyplývajících ze současné i minulé průmyslové činnosti a vypracovaní akčního plánu k jejich odstranění

Cíl 4

Provádění plánu energetické účinnosti

Cíl 5

Vytvoření databáze pro oblast Jakost, ochrana životního prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví při práci (QSE)

Další témata 

Zinek a život

Vliv zinku na živé organismy

Recyklace

Zinek je potenciálně 100% recyklovatelný

Životní cyklus

Válcovaný titanzinek je trvanlivý materiál